Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Liên Hệ
Điện thoại
Mr Thăng 0918023031
Mr Tâm 0764296812
Mr Huy 0902.33.44.76
Aries No 0985258021
Mr Sang 0976104266
Trưởng Phòng Kỹ Thuật 0918104266
Kế Toán Trưởng 0902023031
Danh mục tin tức
Sản Phẩm Mới
Liên kết website
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

    Hiển thị :

Sulfuric acid (H2SO4), min 95%, extra pure, SLR, d=1.83
Product Name: Sulfuric acid
CAS RN: 7664-93-9
ACD Code: MFCD00064589
SKU: S/9160/PB15 1 LT
-------------------------------------------
Ammonia solution (NH4OH), 35%, for analysis, d=0.88
Product Name: Ammonia solution
CAS RN: 1336-21-6
ACD Code: MFCD00011418
SKU: A/3280/PB17 2.5 LT
-------------------------------------------
Ethanol (C2H5OH), 99.8+%, for analysis, absolute, AR, meets the spec. of BP and Ph. Eur
Product Name: Ethanol
CAS RN: 64-17-5
ACD Code: MFCD00003568
SKU: E/0650DF/17 2.5 LT
E/0650DF/15 1 LT
-------------------------------------------
Ethanol (C2H5OH), for HPLC, absolute, duty free
Product Name: Ethanol
CAS RN: 64-17-5
ACD Code: MFCD00003568
SKU: E/0665DF/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Acetone ((CH₃)₂CO), 99.8+%, for analysis, AR, ACS, meets specifications of Ph. Eur
Product Name: Acetone
CAS RN: 67-64-1
ACD Code: MFCD00008765
SKU: A/0600/17 2.5 LT
-------------------------------------------
n-Hexane (CH₃(CH₂)₄CH₃), 99+%, extra pure, SLR
Product Name: n-Hexane
CAS RN: 110-54-3
ACD Code: MFCD02179311
SKU: H/0420/PB17 2.5 LT
-------------------------------------------
Sodium chloride (NaCl), 99.7+%, for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur
Product Name: Sodium chloride
CAS RN: 7647-14-5
ACD Code: MFCD00003477
SKU: S/3160/60 1 KG
-------------------------------------------
Toluene (C7H8), for analysis
Product Name: Toluene
Methylbenzene
CAS RN: 108-88-3
ACD Code: MFCD00008512
SKU: T/2300/17
-------------------------------------------
Xylene (C8H10), for analysis
Product Name: Xylene
Dimethylbenzene
CAS RN: 1330-20-7
ACD Code: MFCD00077264
SKU: X/0250/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Sodium hydrogen carbonate (NaHCO3), for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur
Product Name: Sodium hydrogen carbonate
CAS RN: 144-55-8
ACD Code: MFCD00003528
SKU: S/4240/60 1 KG
-------------------------------------------
Isopropanol (C3H7OH ), for analysis
Product Name: Isopropanol
2-Propanol
CAS RN: 67-63-0
ACD Code: MFCD00011674
SKU: P/7500/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Boric acid (H3BO3), for analysis
Product Name: Boric acid
CAS RN: 10043-35-3
ACD Code: MFCD00011337
SKU: B/3800/60 1 KG
-------------------------------------------
Iodine (I), Standard solution for volumetric analysis, 0.05M, (0.1N)
Product Name: Iodine
CAS RN: 7553-56-2
ACD Code: MFCD00011355
SKU: J/4410/15 1 LT
-------------------------------------------
Methanol (CH₃OH), for analysis
Product Name: Methanol
Methyl alcohol
CAS RN: 67-56-1
ACD Code: MFCD00004595
SKU: M/4000/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Sodium hydroxide (NaOH), for analysis, pellets, AR, meets specification of BP + Ph. Eur
Product Name: Sodium hydroxide
Caustic soda
CAS RN: 1310-73-2
ACD Code: MFCD00003548
SKU: S/4920/60 1 KG
-------------------------------------------
Sodium hydroxide (NaOH),, extra pure, SLR, pearl
Product Name: Sodium hydroxide
Caustic soda
CAS RN: 1310-73-2
ACD Code: MFCD00003548
SKU: S/4840/60 1 KG
-------------------------------------------
Potassium hydroxide (KOH), for analysis, pellets, meets the specification of BP + Ph. Eur
Product Name: Potassium hydroxide
CAS RN: 1310-58-3
ACD Code: MFCD00003553
SKU: P/5640/60 1 KG
-------------------------------------------
Ethyl acetate (CH₃COOC₂H₅), 99.8+%, for analysis
Product Name: Ethyl acetate
Acetic acid ethyl ester
CAS RN: 141-78-6
ACD Code: MFCD00009171
SKU: E/0900/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Orthophosphoric acid (H3PO4), 85+%, for analysis
Product Name: Orthophosphoric acid
CAS RN: 7664-38-2
ACD Code: MFCD00011340
SKU: O/0500/PB15 1 LT
-------------------------------------------
Isopropanol (C3H7OH), for HPLC
Product Name: Isopropanol
2-Propanol
CAS RN: 67-63-0
ACD Code: MFCD00011674
SKU: P/7507/17 2.5 LT
-------------------------------------------
Hydrochloric acid (HCl), 37%, for analysis, d=1.18
Product Name: Hydrochloric acid
Muriatic acid
CAS RN: 7647-01-0
ACD Code: MFCD00011324
SKU: H/1200/PB15 1 LT
-------------------------------------------
Acetic acid glacial (C2H4O2), 99.7+%, for analysis, meets the specification of BP and Ph. Eur
Product Name: Acetic acid glacial
CAS RN: 64-19-7
ACD Code: MFCD00036152
SKU: A/0400/PB17 2.5 LT
-------------------------------------------
Acetic acid glacial (C2H4O2), 99+%, extra pure, SLR
specification of BP and Ph. Eur
Product Name: Acetic acid glacial
CAS RN: 64-19-7
ACD Code: MFCD00036152
SKU: A/0360/PB17 2.5 LT
-------------------------------------------
Acetic anhydride (C4H6O3), for analysis
Product Name: Acetic anhydride
Acetyl oxide
CAS RN: 108-24-7
ACD Code: MFCD00008705
SKU: A/0480/PB08 500 ML
-------------------------------------------
Formic acid (CH2O2), 98-100%, for analysis
Product Name: Formic acid
CAS RN: 64-18-6
ACD Code: MFCD00003297
SKU: F/1900/PB15 1 LT
-------------------------------------------
Potassium iodide (KI), for analysis
Product Name: Potassium iodide
CAS RN: 7681-11-0
ACD Code: MFCD00011405
SKU: P/5880/60 1 KG
-------------------------------------------
Citric acid monohydrate (C6H8O7.H2O), 99.8+%, for analysis, AR, meets the specification of Ph. Eur
Product Name: Citric acid monohydrate
CAS RN: 5949-29-1
ACD Code: MFCD00149972
SKU: C/6200/60 1 KG
-------------------------------------------
Hydrochloric acid, Standard solution for volumetric analysis, 1M (1N), stabilized, meets spec. of BP + Ph.Eur
Product Name: Hydrochloric acid
CAS RN: 7647-01-0
ACD Code: MFCD00011324
SKU: J/4320/15 1 LT
---------------------